Kurs zagadnienia kadrowo-płacowe od podstaw.
TERMIN czerwiec 2014
 
Szklenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w firmach.
 
Celem kursu jest zapoznanie z przepisami Prawa Pracy oraz i nauczenie uczestników sporządzania dokumentacji kadrowo-płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy. Nabycie umiejętności efektywnej organizacji pracy własnej w biurze.
 
Czas trwania -66 godzin lekcyjnych.
Wykładowca: Beata Piorun, Danuta Herman
 
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami . Zagadnienia z organizacji pracy biura w formie mini warsztatu.
 
  • Kodeks pracy – podstawowe pojęcia.
  • Nawiązanie stosunku pracy.
  • Dokumentacja pracownicza.
  • Rozwiązanie umowy o pracę. Ochrona stosunku pracy.
  • Systemy i rozkłady czasu pracy.
  • Praca w godzinach nadliczbowych.
  • Urlopy pracownicze.
  • Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
  • Potrącenia z wynagrodzenia pracownika.
  • Zasady naliczania składek ZUS i podatku dochodowego.
  • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.
  • Choroba pracownika a jego wynagrodzenie.
  • Świadczenia społeczne przysługujące pracownikom.
  • Dokumentacja wynagrodzeń i list płac.
  • Pozapłacowe świadczenia pracownicze.
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  • Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i US.
  • Charakterystyka umów cywilno – prawnych.
  • Organizacja pracy biura, dokumentacja biurowa.
  • Obowiązki pracownika biurowego w zakresie BHP.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, catering.
Koszt szkolenia 1230,- brutto za osobę.
 
Zgłoszenia prosimy kierować do 30 kwietnia 2014r. na adres:
lub
Centrum Usług Kadrowych
Al. Wojska Polskiego 6
65-077 Zielona Góra