Rekrutacja i selekcja

Rekrutację kandydatów do pracy w firmach Naszych Klientów prowadzimy na podstawie opisu wymagań stanowiska pracy wzbogaconego o profil kompetencyjny. Działania te podejmujemy wspólnie z Państwem ustalając na etapie przygotowań kryteria, którymi będziemy się kierować przy poszukiwaniu kandydatów. Efektem takiego doboru jest pozyskanie dla naszych Klientów Pracowników              o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz umiejętnościach gwarantujących skuteczną realizację zadań na powierzonych stanowiskach pracy.

Proces rekrutacji jest zawsze poprzedzony kontaktem z Klientem w celu szczegółowego omówienia potrzeb oraz oczekiwań. W zależności od szczebla stanowiska oraz kontekstu proponujemy najbardziej odpowiednią metodę poszukiwań kandydatów.
Po ustaleniu wymagań stanowiska i zbudowaniu charakterystyki osobowej poszukiwanego pracownika, dokonujemy analizy bazy danych zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru.

W ramach potrzeb proces poszukiwań odpowiednich kandydatów rozszerzamy o ogłoszenia prasowe. Z wybraną grupą kandydatów są przeprowadzane pogłębione wywiady kompetencyjne określające ich umiejętności i predyspozycje zawodowe. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji i selekcji Klient otrzymuje pisemny, szczegółowy raport o kandydatach, których kwalifikacje i cechy osobowościowe w największym stopniu odpowiadają wcześniej uzgodnionym i przyjętym kryteriom.

W przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze lub specjalistyczne proponujemy wieloaspektową metodę doboru, jaką jest Assessment Center (Ośrodki Oceny).
Główną cechą Assessment Center, różniącą ją od innych metod selekcji jest fakt, że składa się ona z wielowymiarowego procesu oceny. Do jej składowych elementów należy bez wątpienia zaliczyć sesje grupowe, podczas których kandydaci uczestniczą w różnorodnych ćwiczeniach symulacyjnych, dyskusjach. Zawartość sesji jest przygotowywana na podstawie uzgodnień z Klientem, podczas których wspólnie określamy, jakie zachowania będą obserwowane w odniesieniu do wymagań stanowiska pracy. Podczas sesji zespół asesorów obserwuje i poddaje ocenie każdego uczestnika. W dalszym etapie obserwacja jest wzbogacana o wywiad z kandydatem. Na tej podstawie zespół przygotowuje raport dotyczący przydatności kandydata na proponowane stanowisko.

Metodę doboru Assessment Center rekomendujemy dla wszystkich tych Klientów, którzy poszukują kandydatów na stanowiska kierownicze wyższego szczebla lub specjalistów odpowiedzialnych za kluczowe obszary działalności firmy.

Wspieramy również w samodzielnym poszukiwaniu Pracowników przez pracodawców oferując dostęp do wybranych kandydatów, których dokumenty aplikacyjne posiadamy w bazie osób poszukujących pracy. Analizę zawartych
w bazie zasobów podejmujemy na podstawie podanego przez Klienta opisu stanowiska pracy lub po wskazaniu poszukiwanej specjalności czy branży.
Zaletą tej selekcji jest szybki i bardzo tani dostęp do kandydatów, którzy zadeklarowali chęć podjęcia zatrudnienia w konkretnym zawodzie.
Metodę tę warto stosować w przypadku bardzo pilnych poszukiwań lub w celu poszerzenia puli kandydatów pozyskanych przez Klienta na własną rękę. Nie zawiera ona jednak wywiadów zawodowych przeprowadzanych przez konsultantów, oraz związanych z tym rekomendacji.