Karta zgłoszenia
 
  1. Zgłaszam udział w szkoleniu:
nazwa……………………………………………………………………………………….
termin ………………………………………miejsce……………………………………...
 

Lp.
Nazwisko i imię
Stanowisko
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 

 
2. Nazwa firmy zgłaszającej………………………………………………………….
Adres……………………………………………..……………………………………
tel. …………………………………..e-mail………………………..………………..
                                                       
3. Koszt uczestnictwa w wysokości …………..x ………osób=…………..zł,-
 
Ogółem należność w wysokości…………zł,- słownie:……………………………… zobowiązujemy się zapłacić nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia przelewem na wasze konto …………………………………………………………….. ( na przelewie prosimy zamieścić nazwę szkolenia, którego dotyczy)
 
4. Oświadczam, że jesteśmy/nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT; nr NIP………………………...
 
5. Upoważniam firmę Centrum Usług Kadrowych s.c. Danuta Herman, Beata Piorun, Al. Wojska Polskiego 6 65-077 Zielona Góra do wystawienia faktury bez naszego podpisu
6. Akceptuję warunki rezygnacji: bez ponoszenia kosztów-jeśli nastąpi ona nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia; jeżeli w okresie 6 do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia- obciążenie wyniesie 50% kosztów udziału każdej z rezygnujących osób; jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub osoba zgłoszona nie przybędzie na szkolenie-firma zgłaszająca poniesie pełne koszty jej uczestnictwa
7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest odesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty.
 
………………………………...
                                                                                        podpis osoby upoważnionej
                                                                                        do zgłoszenia na szkolenie
* niepotrzebne skreślić